Pge kontakt telefoniczny

From Ungracious Ostrich, 6 Months ago, written in Plain Text, viewed 118 times.
URL https://paste.fusioned.net/view/eb653b7d Embed
Download Paste or View Raw
 1. Pge kontakt telefoniczny
 2. ____________________________________________________________________________________________________
 3. ❤️  Link №1: https://bit.ly/2QPj8mO
 4. ____________________________________________________________________________________________________
 5. ❤️  Link №2: http://isunsypa.fastdownloadcloud.ru/dt?s=YToyOntzOjc6InJlZmVyZXIiO3M6MjQ6Imh0dHA6Ly9zdGlra2VkLmNvbV8yX2R0LyI7czozOiJrZXkiO3M6MjQ6IlBnZSBrb250YWt0IHRlbGVmb25pY3pueSI7fQ==
 6. ____________________________________________________________________________________________________
 7.  
 8.  
 9.  
 10.  
 11.  
 12.  
 13.  
 14.  
 15.  
 16.  
 17.  
 18.  
 19.  
 20.  
 21.  
 22.  
 23.  
 24.  
 25.  
 26.  
 27.  
 28.  
 29.  
 30.  
 31.  
 32.  
 33.  
 34.  
 35.  
 36.  
 37.  
 38.  
 39.  
 40.  
 41.  
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46.  
 47.  
 48.  
 49.  
 50.  
 51.  
 52.  
 53.  
 54.  
 55.  
 56.  
 57.  
 58.  
 59.  
 60.  
 61.  
 62.  
 63.  
 64.  
 65.  
 66.  
 67.  
 68.  
 69.  
 70.  
 71.  
 72.  
 73.  
 74.  
 75.  
 76.  
 77.  
 78.  
 79. Tuwima 6 10-950 Olsztyn tel. Zasady i forma składania skarg przez klientów 1. W przypadku powiązania konta eBOK z profilem portalu społecznościowego logowanie do Usługi jest możliwe przy wykorzystaniu danych logowania tego profilu. W takim przypadku Użytkownik Usługi eBOK proszony jest o ponowną akceptację Regulaminu.
 80.  
 81. Strefą czasową właściwą dla Usługi eBOK jest strefa właściwa dla terytorium Polski. Grupa Kapitałowa PGE S. Do poprawnego działania eBOK wymagana jest przeglądarka internetowa kompatybilna ze standardem HTML 4. Marynarki Polskiej 130 80-557 Gdańsk tel.
 82.  
 83. Rejon Energetyczny Radom - Podpisana umowa to przykład zindywidualizowanej oferty PGE Obrót skierowanej do klientów zużywających dużą ilość energii.
 84.  
 85. Używamy plików Cookies Ta strona umieszcza w Twoim urządzeniu różne informacje, w tym tzw. Więcej o plikach cookies i o ochronie Twojej prywatności przeczytasz. Regulamin korzystania z usługi eBOK świadczonej drogą elektroniczną przez Grupę Kapitałową PGE S. Usługa eBOK jest świadczona zgodnie z zapisami z art. Definicje pojęć, użyte w Regulaminie określają: a Adres poczty elektronicznej — to tzw. Grupa Kapitałowa PGE S. Jest to alfanumeryczny ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania w eBOK. Hasło powinno się składać z minimum 8 znaków alfanumerycznych cyfr i liter , przy czym musi zawierać co najmniej jedną dużą literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny. Nie może zawierać polskich znaków ę, ą, ł, itp. System rozróżnia małe i wielkie litery. Powiązania konta rozliczeniowego może dokonać tylko i wyłącznie Klient lub jego reprezentant posiadający Umowę zawartą z PGE Obrót S. Usługa eBOK jest świadczona przez Grupę Kapitałową PGE S. Mysiej 2, 00-496 Warszawa. Administratorzy Usługi eBOK a Administratorem danych osobowych jest PGE Obrót S. Kontakt do Inspektora ochrony danych: iod-pgeobrotsa gkpge. Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania zgody zgoda może być w każdym czasie cofnięta lub w celu wykonania umowy oraz w celach administracyjnych, statystycznych, archiwalnych, dowodowych, analitycznych i marketingowych Sprzedawcy. Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom Grupy Kapitałowej PGE. Dane będą przetwarzane w okresie obowiązywania zgody lub umowy i przez czas wymagany prawem oraz niezbędny do realizacji ww. Osoba, której dane są przetwarzane uprawniona jest do dostępu do danych osobowych dotyczących jej osoby, do ich sprostowania oraz w prawem przewidzianych przypadkach żądania ich usunięcia i ograniczenia ich przetwarzania. Uprawnieni są Państwo także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Sienna 75 , 00-833 Warszawa. Zakres i warunki świadczonych usług §4 1. Przedmiotowy Regulamin obejmuje Usługi świadczone drogą elektroniczną Usługi eBOK wymienione poniżej: a obsługa zgłoszeń handlowych i technicznych, b obsługa płatności w tym płatności elektroniczne , c obsługa doładowania liczników przedpłatowych, d obsługa zgłoszeń dotyczących zmiany danych osobowych, adresowych i zmiany danych umownych, e prezentacja salda rozliczeń, należności, wpłat, faktur, zużycia energii elektrycznej, f przesyłanie powiadomień związanych z wykonywaniem Umowy g prezentacja ofert, h symulacja kosztów zużycia energii, i usługa eFaktury, j prezentację najczęściej używanych dokumentów szablony umów, wniosków, regulaminy świadczonych usług, itp. W związku z ciągłym rozwojem Usług, ich zakres funkcjonalny może ulegać zmianom. Informacje o modyfikacjach są publikowane w postaci bieżących komunikatów w serwisie eBOK i nie stanowią jego zmiany. Warunkiem niezbędnym do skorzystania przez Klienta z Usługi eBOK jest akceptacja niniejszego Regulaminu. Klient akceptując Regulamin zobowiązuje się do jego przestrzegania. Profil Użytkownika zakładany jest bezterminowo i może być w każdym czasie dezaktywowany na życzenie Użytkownika. Rezygnacja z usługi eBOK dezaktywacja Profilu eBOK polega na przesłaniu zlecenia dezaktywacji na adres e-mail serwis gkpge. Rezygnacja, o której mowa powyżej, jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym może oznaczać brak możliwości korzystania przez Użytkownika z usług, do których wykorzystywano dezaktywowany Profil eBOK np. Dezaktywacja Profilu eBOK nie stanowi jednak rozwiązania innych Umów, a także udzielonych zgód, jeśli nie były one cofnięte przez Użytkownika. Rejestracja Klienta: a zarejestrowanie Klienta może nastąpić za pośrednictwem portalu www. Każdorazowo przed procesem logowania jest dostępny aktualny Regulamin eBOK. Każde zalogowanie się Klienta w eBOK oznacza wyrażenie zgody na aktualne brzmienie Regulaminu. Zmiana treści Regulaminu wymaga od Użytkownika ponownej akceptacji zapisów Regulaminu. Administrator zastrzega sobie możliwość weryfikacji dokumentów potwierdzających dane objęte składanym oświadczeniem, w tym umocowania osoby składającej owe oświadczenie. Użytkownik zobowiązany jest zabezpieczyć Login oraz Hasło jak również niedostępne publicznie dane konieczne do wykonania czynności z ust. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszelkie skutki wynikłe z korzystania z dostępu do eBOK i powiązania kont rozliczeniowych punktów poboru energii przez osoby trzecie, które w jakikolwiek sposób weszły w posiadanie loginu i hasła Użytkownika oraz niezabezpieczonych przez użytkownika niedostępne publicznie danych koniecznych do wykonania czynności z ust. Zarówno przed, jak i po zalogowaniu na Profil eBOK w dowolnym momencie Użytkownik ma możliwość zmiany Hasła na inne. Administrator danych osobowych zobowiązany jest do usunięcia danych Użytkownika z listy użytkowników eBOK na każdy wniosek Użytkownika zgłoszony do tego Administratora. Korzystanie z usług eBOK: §7 1. Usługa eBOK jest dostępna dla Użytkowników przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. Administrator zastrzega sobie możliwość dokonywania przerw w dostępie do eBOK w związku z koniecznością przeprowadzenia okresowych prac eksploatacyjnych lub zmian oprogramowania. Dostęp do Usługi eBOK wymaga każdorazowo podania przez Użytkownika Loginu i Hasła. W przypadku powiązania konta eBOK z profilem portalu społecznościowego logowanie do Usługi jest możliwe przy wykorzystaniu danych logowania tego profilu. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zasad funkcjonowania eBOK. Administrator ma prawo zablokować dostęp do konta Użytkownika w wypadku stwierdzenia korzystania z niego w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. Administrator ma prawo do zablokowania realizacji dyspozycji na przykład podania stanu licznika , gdy zaistnieje uzasadniona wątpliwość, co do jej autentyczności lub zgodności ze stanem faktycznym lub przepisami. Strefą czasową właściwą dla Usługi eBOK jest strefa właściwa dla terytorium Polski. Użytkownik zobowiązany jest na bieżąco sprawdzać prawidłowość realizacji wykonania zlecanych dyspozycji za pośrednictwem Usługi eBOK, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości zobowiązany jest do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 422 222 298 lub na adres e-mail: serwis gkpge. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania do Systemów teleinformatycznych Grupy Kapitałowej PGE S. Grupa Kapitałowa PGE S. Grupa Kapitałowa PGE S. Grupa Kapitałowa PGE S. Grupa Kapitałowa PGE S. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Grupa Kapitałowa PGE S. Zakres odpowiedzialności §9 1. Użytkownik w sytuacji pojawienia się błędu na przykład w momencie rejestracji, logowania powinien zgłosić ten fakt do Administratora technicznego. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dyspozycje zrealizowane za pomocą eBOK. Za prawidłowe działanie Usługi eBOK odpowiada Administrator techniczny. Zabronione jest przekazywanie Loginu i Hasła osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia takiego faktu Administrator techniczny zastrzega sobie prawo do zablokowania konta. Administrator techniczny nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z użycia Loginu Użytkownika oraz Hasła przyporządkowanego do Loginu przez osoby trzecie. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi eBOK, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy innych Użytkowników lub usługodawcę, Administrator techniczny ma prawo zablokować dostęp do Usługi eBOK na czas określony przez Grupę Kapitałową PGE S. Grupa Kapitałowa PGE S. Grupa Kapitałowa PGE S. Grupa Kapitałowa PGE S. Grupa Kapitałowa PGE S. Grupa Kapitałowa PGE S. Grupa Kapitałowa PGE S. Wymagania systemowe i techniczne §10 1. Prawidłowe korzystanie z Usługi eBOK możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez System teleinformatyczny Użytkownika minimalnych wymagań technicznych określonych pkt 5 i 6 Paragrafu 10 niniejszego Regulaminu. Grupa Kapitałowa PGE S. W trakcie korzystania z Usługi eBOK, na dysku lokalnym Systemu teleinformatycznego Użytkownika zapisywane są pliki Cookies, w celu określenia regionalizacji Użytkownika oraz w celu badania użyteczności Strony internetowej. Warunkiem koniecznym poprawnego funkcjonowania Usług na Stronie internetowej jest poprawne skonfigurowanie Przeglądarki internetowej, tak aby mogła ona przyjmować pliki Cookies. Szczegóły zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie www. Grupa Kapitałowa PGE S. Do poprawnego działania eBOK wymagana jest przeglądarka internetowa kompatybilna ze standardem HTML 4. Zalecane przeglądarki internetowe: - Internet Explorer w wersji 10. Inne wymagania systemowe: - Adobe Acrobat Reader w wersji 8 lub wyższej, - Włączona obsługa JavaScript, - Włączona obsługa Cookies. Tryb postępowania reklamacyjnego §11 1. Użytkownik może zgłaszać zapytania, uwagi i reklamacje związane ze świadczeniem Usługi eBOK. Zapytania, uwagi i reklamacje powinny zawierać imię i nazwisko, Login oraz dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Rozpatrzenie zapytań, uwag i reklamacji związanych ze świadczeniem Usługi eBOK następuje w formie elektronicznej, pisemnej lub telefonicznej. Postanowienia końcowe §12 1. Grupa Kapitałowa PGE S. Za ważne przyczyny uznaje się między innymi: a wprowadzenie nowych przepisów prawnych oraz uchylenie lub zmiana przepisów prawnych już obowiązujących, b dostosowanie do koniecznych zmian wprowadzanych w obowiązującym Systemach teleinformatycznym Grupy Kapitałowej PGE S. W przypadku zmiany Regulaminu Grupa Kapitałowa PGE S. W takim przypadku Użytkownik Usługi eBOK proszony jest o ponowną akceptację Regulaminu. Zmiana numeru telefonu oraz adresu kontaktowego nie stanowi zmiany Regulaminu i nie wymaga jego ponownej akceptacji przez Użytkownika. Niniejszy Regulamin jest dostępny na portalu www. Wszelkie spory wynikłe pomiędzy Klientem a Grupą Kapitałową PGE S. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeksu cywilnego. Zamknij Aktywacja nie powiodła się Aktywacja profilu eBOK zakończona niepowodzeniem. W celu aktywacji profilu prosimy o kontakt z naszym konsultantem pod numerem telefonu 422 222 298 lub dokonanie zgłoszenia e-mail na adres serwis gkpge. Zamknij Szanowni Państwo, informujemy, że w niedzielę 28. Za utrudnienia przepraszamy Z poważaniem Zespół Obsługi eBOK PGE Obrót S. Z poważaniem, Zespół Obsługi eBOK PGE Obrót S. Starsze przeglądarki mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa, są wolniejsze i nie obsługują nowszych funkcji. Aby w pełni wykorzystać możliwości usługi uaktualnij przeglądarkę do najnowszej wersji. Wymagane przeglądarki internetowe: - Internet Explorer w wersji 10.
 86. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Usługi eBOK, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy innych Użytkowników lub usługodawcę, Ring techniczny ma prawo zablokować dostęp do Usługi eBOK na czas określony przez Grupę Kapitałową PGE S. Jest to alfanumeryczny ciąg znaków służących do identyfikacji Użytkownika w czasie logowania w eBOK. Dane mogą zostać udostępnione innym podmiotom Grupy Kapitałowej PGE. Wszelkie istotne informacje o działalności przedsiębiorstwa odszukasz na stronie o adresie www. Mokotowska 49 00-542 Warszawa tel. OSD ma obowiązek pge kontakt telefoniczny odpowiedzi na skargę w formie pisemnej na adres wskazany w skardze. Czynna w dni robocze od 7:00 do 19:00. W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego, Grupa Kapitałowa PGE S. Za prawidłowe działanie Usługi eBOK odpowiada North techniczny.
 87.  
 88.  
 89.  
 90.  
 91.  
 92.  

Reply to "Pge kontakt telefoniczny"

Here you can reply to the paste above